Patosfa rendelet

Patosfa 7-2016(XI.18) számú rendelete