Panaszügyek kezelése

Felhasználói panasz: a hulladékszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan tett negatív észrevétel.

A felhasználók panaszaikat közvetlenül a Dél-Kom Nonprofit Kft. szolgáltató ügyfélszolgálatához intézhetik szóban, írásban, telefonon, e-mailben.

 

  1. A szóbeli panaszt a szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról panaszfelvételi jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a felhasználónak, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi. 

 

  1. Az írásbeli panaszt a szolgáltató a beérkezését követően 15 napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a szolgáltató indokolni köteles. A szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni. A panasz elutasítása esetén a szolgáltató köteles a felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság, vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. 

 

A szolgáltató indokolt esetben legfeljebb 15 nappal meghosszabbítja az ügyintézési határidőt, amelyről a panasztevőt írásban értesíti.

 

Amennyiben a felhasználó panasza nem jogos: a szolgáltató a felhasználót írásban, indokolással ellátva értesíti. Amennyiben jogos: a szolgáltató haladéktalanul intézkedik a téves ügyfélszolgálati eljárás javítása érdekében, és egyidejűleg a panasz bejelentőjét maximum 15 napon belül írásban tájékoztatja a kivizsgálás eredményéről, a jogos észrevételekhez kapcsolódó intézkedésekről.

 

Jogos panaszokhoz kapcsolódó kárigény esetén, a panaszkivizsgáló szervezeti egység megvizsgálja a bejelentett kár jogosságát, mértékét és megállapítja a felhasználó jogos kárigényét.

Nem tekinthető felhasználói panasznak: tájékoztatást kérő megkeresés; hibabejelentés; más felhasználó szabálytalan hulladékkezelésére, vonatkozó bejelentés; a felhasználóval szembeni jogos követeléseknek, elengedésének, részletfizetésének engedélyezése, valamint a tartozás törlesztésének (futam idő) módosítása.