Adatvédelem, Panaszkezelés

Szóbeli panasz

A szóbeli panaszt a szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével
nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a felhasználónak, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek legkésőbb (városüzemeltetéssel kapcsolatos ügyekben 30, hulladékos ügyekben 15 napon belül) az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi. 

Írásbeli panasz

Az írásbeli panaszt a szolgáltató a beérkezését követően 15 napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a szolgáltató indokolni köteles. A szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles
megőrizni. A panasz elutasítása esetén a szolgáltató köteles az ügyfelet írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság, vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. 
 
A szolgáltató indokolt esetben legfeljebb 15 nappal meghosszabbítja az ügyintézési határidőt, amelyről a panasztevőt írásban értesíti.
 
Amennyiben az ügyfél panasza nem jogos: a szolgáltató az ügyfelet írásban, indokolással ellátva értesíti. 

Amennyiben jogos: a szolgáltató haladéktalanul intézkedik az eljárás javítása érdekében, és egyidejűleg a panasz bejelentőjét maximum 15 napon belül írásban tájékoztatja a kivizsgálás eredményéről, a jogos észrevételekhez kapcsolódó intézkedésekről.
 
Jogos panaszokhoz kapcsolódó kárigény esetén, a panaszkivizsgáló szervezeti egység megvizsgálja a bejelentett kár jogosságát, mértékét és megállapítja az ügyfél jogos kárigényét.

Nem tekinthető ügyfél panasznak:

–   tájékoztatást kérő megkeresés
–   hibabejelentés
–   kárbejelentés
–   más ügyfél szabálytalan hulladékkezelésére vonatkozó bejelentés
–   az ügyféllel szembeni jogos követeléseknek, elengedésének, részletfizetésének engedélyezése   

Felügyeleti hatóságok: 
 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Levelezési cím: 1388 Budapest, Pf. 88.
Telefon: 1/459-7740 
Fax: 1/459-7766
E-mail cím: mekh@mekh.gov.hu
                                 

Baranya megyei ügyfelek esetében

Tájékoztatjuk, hogy az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, illetve a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel kapcsolatos panaszával a Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (székhely: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2. telefon: 06-72/795-398, fax: 06-72/795-700, internetes elérhetőség: fogyasztovedelem@baranya.gov.hu), egyéb ügyekben a Baranya Megyei Békéltető Testülethez (székhely: 7625 Pécs, Dr. Majorossy Imre út. 36, levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109., telefon: 06-72/507-154, 06-20/283-3422, fax: 06-72/507-152, honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu, www.pbkik.hu, e-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu) fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, az ott megkötött egyezség hiányában kizárólag a peres eljárásban hozott döntést tekinti magára nézve kötelezőnek.

Somogy megyei ügyfelek esetében

Tájékoztatjuk, hogy az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, illetve a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel kapcsolatos esetleges panaszával a Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (székhely: 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2. telefon: 06-82/510-868, e-mail cím: fogyasztovedelem@somogy.gov.hu), egyéb ügyekben a Somogy Megyei Békéltető Testülethez (cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6., telefon: 06-82/501-000, fax: 06-82/501-046, honlap cím: www.skik.hu, e-mail cím: skik@skik.hu) fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, az ott megkötött egyezség hiányában kizárólag a peres eljárásban hozott döntést tekinti magára nézve kötelezőnek.

Tolna megyei ügyfelek esetében

Tájékoztatjuk, hogy az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, illetve a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel kapcsolatos esetleges panaszával a Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály  (székhely: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3. telefon: 06-74/510-414, fax: 06-74/999-103, internetes elérhetőség: e-mail cím: fogyasztovedelem@tolna.gov.hu), egyéb ügyekben a Tolna Megyei Békéltető Testülethez (cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25., telefon: 06-74/411-661, 06-30/6370-047, fax: 06-74/411-456, honlap cím: tmkik.hu, e-mail cím: kamara@tmkik.hu.) fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, az ott megkötött egyezség hiányában kizárólag a peres eljárásban hozott döntést tekinti magára nézve kötelezőnek.

 

A Dél-Kom Nonprofit Kft. fogyasztóvédelmi referensei:

Baranya-megye:

Hucker Renáta, telefon: 30/518-2581

Tolna-megye:

Kerekes Károlyné, telefon: 30/348-5403

Somogy-megye:

Schutzmann Judit, telefon: 20/414-8656