Tevékenységi kör

A Társaság tevékenysége, működési szerkezete

 

A Baranya-Kom Kft. 1998. 01. 01.óta 18 Települési Önkormányzattal állt szerződéses kapcsolatban a lakossági- intézményi-, illetve egyedi szerződések alapján az ipari, – kereskedelmi vállalkozások által kibocsátott települési szilárd hulladék összegyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására.

A DÉL-KOM Kft. 2000. március 10-én alakult a BARANYA-KOM Kft. jogutódjaként, ezzel átvette a BARANYA-KOM Kft-.vel szerződésben álló Önkormányzatokat, azaz a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeket, valamint a szerződött egyedi partnereket, szolgáltatási területén.

A “Dél-Kom” Kft.. 2013. július 1. napjától- megfelelve a törvényi előírásoknak – nonprofit gazdasági társaságként folytatta tevékenységét, ezért a Társaság cégneve Dél-Kom Nonprofit Kft-re változott.

 

A 2013. évben a hatályos, illetve hatályba lépett jogszabályok jelentősen átalakították az egyes közszolgáltatásokra vonatkozó szabályokat. Több jelentős kérdésben is szemléletváltozást mutatott a 2013. január 1. napján hatályba lépett, a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) rendelkezései a 2012. december 31. napjáig hatályos a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényhez (Hgt.) képest.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. 2013. július 1-jétől a Ht. módosított 91.§-a alapján számítja ki a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait. 91. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét 2013. július 1-jétől napjainkig az e §-ban foglalt eltérésekkel kell megállapítani.

 

Határidőre elkészültek a szakhatóságok felé a tevékenységet érintő éves kötelező jelentések. A szolgáltatással ellátott települések száma 301 db Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye. Összes ingatlanszám: 80 943 db, lakosságszáma a teljes ellátási területen: 196 506 fő. Éves szinten begyűjtött kommunális hulladék mennyisége csaknem eléri a 43 000 tonnát, a szelektív hulladék mennyisége, lom és zöld hulladékkal együtt a 5 800 tonnát. Az összegyűjtött települési szilárd hulladék, valamint a lomtalanításból származó hulladék és zöldhulladék ártalmatlanítása olyan lerakókon történik (Szigetvári hulladéklerakó, Barcsi Regionális Hulladékkezelő Központ – melyek saját tulajdonként, saját üzemeltetésűek. A Görcsönyi hulladéklerakó – BIOKOM Nonprofit Kft.-vel közös üzemeltetésű, Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ – BIOKOM Nonprofit Kft. üzemelteti, Cikói hulladéklerakó – Re-Kom Nonprofit Kft. üzemelteti.), amelyek rendelkeznek a szükséges környezetvédelmi engedélyekkel, műszaki védelemmel ellátottak és megfelelnek a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak.

 

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program, jelentős mértékben befolyásolta a Dél.Kom Nonprofit Kft. 2016. évi működését és meghatározza jövőjét. A rendszer kidolgozása során már a kezdetektől a regionális együttműködés elmélyítése volt a legfontosabb szempont. E hozzáállás helyénvalóságát bizonyította, hogy a Programhoz csatlakozó települések száma folyamatosan nőtt és jelenleg a Dél-Dunántúli Régió három megyéjében 313 település több mint 420 ezer lakosának életminőségére lehet pozitív hatással. Ez a helyi közösségi összefogás minden tekintetben példaértékű eredmény a közös helyi érdekek érvényesítésének területén, ugyanakkor régiótörténeti esemény is a Dél-Dunántúlon, hiszen az első olyan kooperáció, amely három megyére kiterjedő összefogás eredményeként jöhetett létre. A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program műszaki megoldásai nem pusztán a jelenlegi Európai Uniós szabályozásnak való megfelelőséget biztosítják, hanem az Európai Unióban megjelenő tendenciák alapján, a középtávon várható változásoknak is elébe mennek. Az alkalmazásra kerülő korszerű technológia segítségével a projekt kimenetei hosszú távú stabilitást biztosítanak. A Magyarországon ez idáig még nem alkalmazott komplex hulladék-előkezelő rendszer lehetővé teszi a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének minimalizálását, illetve tartalmazza a cementgyári tüzelőanyag előállításával az energetikai hasznosítás lehetőségeit is. Ennek megfelelően a hulladékkezelési technológia célkitűzése, hogy oly módon teljesítse a Ht. (2012. évi CLXXXV. törvény) előírásait az előkezelésre, a szervesanyag-tartalom részarány csökkentésre, az anyagában történő hasznosításra vonatkozólag, hogy csak az Unió által is támogatott, szükséges, minimális beruházás és előkészítési műveleti egységet és mennyiséget tartalmazza. A Mecsek-Dráva Programban sikerült a rendkívül szigorú, ugyanakkor nem definiált hulladék-előkezelési elvárásoknak megfelelni. Ennek érdekében olyan begyűjtési, mechanikai előkészítési rendszert dolgoztunk ki, aminek köszönhetően a különböző jogszabályi előírásokat a lehető legkisebb beruházással tudjuk teljesíteni. A Mecsek-Dráva Program eredményeként a 313 településen egy komplex, korszerű, de egyben költséghatékony begyűjtési és feldolgozási rendszer kerül bevezetésre, amelyben megvalósul a teljes körű szelektív gyűjtés. Ennek köszönhetően a lerakott hulladék mennyisége 40% alá csökkent.

 

A Dél-Kom Nonprofit Kft. szolgáltatási területén 301 településen rendelkezik hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel. Ebből a Mecsek-Dráva Projektben 250 település, míg a Dél-Balaton-Sióvölgyi Projektben 51 település vett részt. A szolgáltatási területi valamennyi településén működik a másodnyersanyag visszagyűjtés gyűjtőpontok kialakításával. A gyűjtőpontokon – a települések lélekszámának függvényében 1100 literes 4 frakció gyűjtésére alkalmas edények vannak kihelyezve minden településen. A gyűjtőponton történő szelektív gyűjtési rendszer továbbfejlesztett változata az ún. “házhoz menő” rendszer a korábbi 28 településen túl további 44 településen teljesítjük ebben a formában is a szelektív gyűjtést. A papír, műanyag, és üveg visszagyűjtése mellett 37 településen már a komposztálható zöld hulladékot is külön gyűjti társaságunk az önkormányzatok megrendelése alapján.

Ugyancsak a szelektív gyűjtést segíti a hulladékudvar hálózat. A Dél-Kom Nonprofit Kft 16 db hulladékudvar üzemeltetője. Továbbra is üzemeltetjük a Barcsi Regionális Hulladékkezelő Központot és 2016. év eleje óta a Szentlőrinci Átrakóállomást.

 

2016. évben a közszolgáltatás magas színvonalú ellátásáért 85 fő munkavállaló és ennek megfelelő gépjárműpark felelt. Rendelkezésünkre áll 7 db háromtengelyes, 12 db kéttengelyes hulladékszállító célgép, 4 db karos konténerszállító, 2 db Euroliftes Volvo típusú gépjármű 2 db Swarzmüller utánfutóval. A napi munkát segíti 2 db Hanomag homlokrakodó, 1 db mosóautó, 1 db Toyota Dyna, Manitou villástargonca valamint JBC TLT 4*4 homlokrakodó.

A gyűjtésnél alkalmazott gépjárművek műszaki paraméterei, felszereltsége megfelelnek az előírásoknak.

 

Az egyik fő cél továbbra is a szolgáltatás minőségének javítása volt. A szolgáltatási színvonalat jellemzi, hogy a társaság alapítása óta kötött szerződések folyamatosak. A Dél-Kom Kft. szolgáltatási területén alvállalkozók bevonásával is, munkájuk szakmai koordinálásával, irányításával biztosítja tevékenységének magas színvonalát.

 

A Dél-Kom Nonprofit Kft a megnövekedett piaci igényekhez alkalmazkodva hajtotta végre beruházásait, melyek a szolgáltatási területének bővülésével jelentkező mind több hulladék elhelyezésének biztosítására, saját, valamint az érdekeltségei üzemeltetése alatt álló hulladéklerakók hatóságok által előírt követelmények megfelelése érdekében történtek.

A közszolgáltatás színvonalának fenntartása illetve emelése fontos cél társaságunk számára, melyet megvalósítandó illetve már megvalósult beruházási tervekkel, fejlesztésekkel ér el Társaságunk.

 

A szolgáltatási díj megfizetésének módjában is folytatódott azon tendencia miszerint egyre több Önkormányzat vonul ki a finanszírozásból, és a lakosságra hárítja át a díjfizetést. Ez jelentősen megnövelte az adminisztrációs tevékenységet, egyrészt a szerződések előkészítésével, kezelésével, valamint a velük kapcsolatos ügyfél-kezeléssel. Negyedévente csak a lakosság felé kiállított számláink meghaladják a 48 000 darabot.

 

Folyamatos és hatékony a kintlévőség kezelése, hátralék kezelése a Dél-Kom Nonprofit Kft-nek. A Ht. 52.§-a alapján a hulladékkezelési díjhátralék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelynek behajtása iránt 2013. január 1. napjától a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jár el. A NAV felé történő adatkezelés további jelentős adminisztrációs többletmunkával jár, de így a behajtás hatékonysága növekszik, a kintlévőség mértéke csökkenő tendenciát mutatott az év első felében.

 

A Ht. 34. (3) és (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzatok csak az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (továbbiakban: OKTF NHI) által minősített és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettel köthetnek szerződést.

Társaságunk rendelkezik a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel, valamint az OKTF NHI minősítéssel.

A törvényi előírásoknak megfelelően az újrahasznosítható anyagok begyűjtésének támogatására, megújítottuk szerződésünket az OKTF NHI–vel. Ez a szervezet hivatott a termékdíjból befolyt összegek begyűjtést támogató felosztására.

 

2016. év április 1. napjától az elmúlt évekhez képest megváltoztak a jogszabályi körülmények. A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 33. és 35. pontjában, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4. §b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelettel az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozta a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t és megbízta a hulladékgazdálkodás országos szintű koordinációjával. Ennek megfelelően a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2016. április 1. napjától nem hivatott a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéért számla kiállítására, a számlák kibocsátója, a közszolgáltatási díj beszedője a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. A Dél-Kom Nonprofit Kft. hulladékgyűjtési-, szállítási és kezelési közfeladatot, illetve ügyfélszolgálati tevékenységet végez, és közvetítő szerepet tölt be az NHKV Zrt. és az ügyfelek között. A szolgáltatás elvégzéséért az NHKV Zrt. szolgáltatási díjat fizet a közszolgáltatóknak, negyedéves gyakorisággal, mely teljes egészében lefedni hivatott a közszolgáltatás felmerült költségeit. Ennek megállapításának menetét jogszabály rögzíti, melynek alapja a közszolgáltatók által adott adatszolgáltatás, mely az érintett negyedév közszolgáltatási tevékenységének mennyiségi és minőségi paramétereit tartalmazza.

 

Az NHKV Zrt. által meghatározott integrációs folyamatok előkészületei is kezdetüket vették a 2016. év utolsó hónapjaiban, hogy 2017. évben minél kevesebb fennakadást okozzon ez a szolgáltatásvégzésben annak mind gyakorlati megvalósulásának, mind munkaügyi-, pénzügyi- és számviteli vonatkozásának tekintetében. A 2017. év folyamán várhatóan a Dél-Kom Nonprofit Kft. lesz a közszolgáltató a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft., a Bonycom Nonprofit Kft., a Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. és a BIOKOM Nonprofit Kft. szolgáltatási területének településein, mely komoly kihívásokat hordoz magában Társaságunk számára tevékenységünk minden területén.